Algemene Voorwaarden

 

Artikel 1 – Definities 

1.   The O Factor, gevestigd te ‘s-Hertogenbosch,
KvK-nummer 78284422, wordt in deze
algemene voorwaarden aangeduid als dienstverlener.

2.   De wederpartij van dienstverlener wordt in deze algemene voorwaarden
aangeduid als opdrachtgever.

3.      De opdrachtgever is degene die gehouden         
is tot betaling van de overeengekomen prijs voor de dienstverlening van dienstverlener,
tenzij uitdrukkelijk andere schriftelijke afspraken door partijen zijn overeengekomen.

4.   Partijen zijn dienstverlener en opdrachtgever samen. 

5.  Met de overeenkomst wordt bedoeld de
overeenkomst tot dienstverlening tussen partijen.

Artikel 2 – Toepasselijkheid algemene voorwaarden 

1.   Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen,
werkzaamheden, overeenkomsten en leveringen van diensten of goederen door of
namens dienstverlener.

2.   Afwijken van deze voorwaarden kan alleen als dat uitdrukkelijk én
schriftelijk door partijen is overeengekomen.

3.  De overeenkomst bevat voor dienstverlener
steeds inspanningsverplichtingen, geen resultaatsverplichtingen.

Artikel 3 – Betaling

1.  Declaraties moeten binnen 14 dagen na factuurdatum betaald zijn,
tenzij partijen hierover schriftelijk andere afspraken hebben gemaakt of op de
declaratie een andere betaaltermijn vermeld is.

2.   Betalingen geschieden zonder enig beroep op
opschorting of verrekening door overschrijving van het verschuldigde bedrag op
het door dienstverlener opgegeven bankrekeningnummer.

3.   Betaalt opdrachtgever niet binnen de
overeengekomen termijn, dan is hij van rechtswege, zonder dat daarvoor enige
aanmaning nodig is, in verzuim. Vanaf dat moment is dienstverlener gerechtigd
de verplichtingen op te schorten totdat opdrachtgever aan zijn
betalingsverplichtingen heeft voldaan. 

4.   Blijft opdrachtgever in gebreke, dan zal
dienstverlener tot invordering overgaan. De kosten met betrekking tot die
invordering komen voor rekening van de opdrachtgever. Wanneer opdracht­gever in
verzuim is, is hij naast de hoofdsom tevens wettelijke (handels)rente,
buitengerechtelijke incassokosten en overige schade verschuldigd aan
dienstverlener. De incassokosten worden berekend aan de hand van het Besluit
vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten. 

5.   In geval van liquidatie, faillissement,
beslag of surseance van betaling van de opdrachtgever zijn de vorderingen van
dienstverlener op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. 

6.   Weigert opdrachtgever zijn medewerking aan
de uitvoering van de opdracht door dienstverlener, dan is hij nog steeds verplicht
de afgesproken prijs aan dienstverlener te betalen.

Artikel 4 –Aanbiedingen en offertes

1.  De aanbiedingen van dienstverlener zijn hooguit twee weken geldig,
tenzij in het aanbod een andere termijn van aanvaarding is genoemd. Wordt het
aanbod niet binnen die gestelde termijn aanvaard, dan vervalt het aanbod.

2.   Levertijden in offertes zijn indicatief en
geven de opdrachtgever bij overschrijding daarvan geen recht op ontbinding of
schadevergoeding, tenzij partijen uitdrukkelijk én schriftelijk anders zijn
overeengekomen.

3.      Aanbiedingen en offertes gelden niet
automatisch voor nabestellingen. Partijen moeten dit uitdrukkelijk én
schriftelijk overeenkomen.

4.     Aanvaarding van een aanbieding door opdrachtgever kan uitsluitend schriftelijk.

 Artikel 5 – Prijzen

1.  De op aanbiedingen, offertes en facturen van dienstverlener genoemde
prijzen zijn exclusief btw en eventuele andere overheidsheffingen, tenzij
uitdrukkelijk anders vermeld.

2.   De prijzen van goederen zijn gebaseerd op
de op dat moment bekend zijnde kostprijzen. Verhogingen hiervan, die door de
dienstverlener niet konden worden voorzien ten tijde van het doen van de
aanbieding c.q. het tot stand komen van de overeenkomst, kunnen aanleiding
geven tot prijsverhogingen. 

3.   Ten aanzien van de dienstverlening kunnen
partijen bij de totstandkoming van de overeenkomst een vaste prijs
overeenkomen.

4.   Indien er geen vaste prijs is
overeengekomen, kan het tarief met betrekking tot de dienstverlening worden
vastgesteld op grond van de werkelijk bestede uren. Het tarief wordt berekend
volgens de gebruikelijke uurtarieven van dienstverlener, geldend voor de
periode waarin hij de werkzaamheden verricht, tenzij een daarvan afwijkend
uurtarief is overeengekomen.

5.  Indien geen tarief op grond van de werkelijk bestede uren is afgesproken,
wordt voor de dienstverlening een richtprijs afgesproken, waarbij
dienstverlener gerechtigd is om hier tot 10% vanaf te afwijken. Indien de
richtprijs meer dan 10% hoger uit gaat vallen, dient dienstverlener
opdrachtgever tijdig te laten weten waarom een hogere prijs gerechtvaardigd is.
Opdrachtgever heeft in dat geval het recht om een deel van de opdracht te laten
vervallen, dat boven de richtprijs vermeerderd met 10% uitkomt.

Artikel 6 – Prijsindexering 

1.   De bij het aangaan van de overeenkomst overeengekomen prijzen en uurlonen
zijn gebaseerd op het op dat moment gehanteerde prijspeil. Dienstverlener heeft
het recht de aan opdrachtgever te berekenen vergoedingen jaarlijks per 1 januari aan te passen.

2.  Aangepaste prijzen, tarieven en uurlonen worden zo spoedig mogelijk
medegedeeld aan opdrachtgever.

Artikel 7 – Informatieverstrekking door opdrachtgever

1.   Opdrachtgever stelt alle informatie die voor de uitvoering van de opdracht
relevant is beschikbaar voor dienstverlener.

2.   Opdrachtgever is verplicht alle gegevens en bescheiden, die dienstverlener
meent nodig te hebben voor het correct uitvoeren van de opdracht, tijdig en in
de gewenste vorm en op de gewenste wijze ter beschikking te stellen 

3.   Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid
van de aan dienstverlener ter beschikking gestelde gegevens en bescheiden, ook
indien deze van derden afkomstig zijn, voor zover uit de aard van de opdracht
niet anders voortvloeit.

4.   Opdrachtgever vrijwaart dienstverlener voor elke schade in welke vorm dan
ook die voortvloeit uit het niet voldoen aan het in het eerste lid van dit
artikel gestelde. 

5.   Indien en voor zover opdrachtgever dit verzoekt, retourneert dienstverlener
de betreffende bescheiden.

6.  Stelt opdrachtgever niet, niet tijdig of
niet behoorlijk de door dienstverlener verlangde gegevens en bescheiden
beschikbaar en loopt de uitvoering van de opdracht hierdoor vertraging op, dan
komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en extra honoraria voor rekening
van opdrachtgever.

Artikel 8 – Intrekking opdracht

1.   Het staat opdrachtgever vrij om de opdracht aan dienstverlener op elk
gewenst moment te beëindigen.

2.  Wanneer opdrachtgever de opdracht intrekt,
is opdrachtgever verplicht het verschuldigde loon en de gemaakte onkosten van
dienstverlener te betalen.

Artikel 9 – Uitvoering van de overeenkomst 

1.  Dienstverlener voert de overeenkomst naar
beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit.

2.  Dienstverlener heeft het recht om
werkzaamheden te laten verrichten door derden.

3.  De uitvoering geschiedt in onderling
overleg en na schriftelijk akkoord en betaling van het eventueel afgesproken
voorschot.

4.   Het is de verantwoordelijkheid van opdrachtgever dat dienstverlener tijdig
kan beginnen aan de opdracht.

Artikel 10 – Annulering

Indien de opdracht buiten de beïnvloedingssfeer van dienstverlener niet is
afgenomen binnen de gestelde einddatum, gelden de volgende
annuleringsvoorwaarden:

1.      Deelname aan workshops en trainingen: Ben je afwezig zonder bericht dan
vindt er geen restitutie plaats en is 100% van de kosten verschuldigd.
Annuleren van deelname aan een workshop of training 8 dagen of langer voor
aanvang: Kosteloos annuleren. Bij annulering tot 7 dagen of korter voor aanvang
van de workshop of training vindt geen terugbetaling plaats.

2.     Deelname aan events: Er vindt geen restitutie plaats nadat je voor een
event bent aangemeld.

3.      In company trainingen of presentaties: Annuleren van in company trainingen
of presentaties zonder bericht: 100% van de kosten verschuldigd. Annuleren van
in company trainingen of presentaties binnen 30 dagen voor aanvang: 100% van de
kosten verschuldigd.

4.      Coaching: Annulering van de gereserveerde uren binnen 48 uur voor aanvang:
100% van de kosten verschuldigd.

5.      Online cursussen en trainingen: na bestelling en aanmelding: 100% van de
kosten verschuldigd, ongeacht de mate waarin de deelnemer gebruik maakt van de
aangeboden content.

 Artikel
11 – Contractduur opdracht

1.   De overeenkomst tussen opdrachtgever en dienstverlener wordt aangegaan voor
onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst iets anders voortvloeit
of partijen uitdrukkelijk én schriftelijk anders zijn overeengekomen.

2.  Zijn partijen binnen de looptijd van de
overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn
overeengekomen, dan is dit nooit een fatale termijn. Bij overschrijding van
deze termijn moet opdrachtgever dienstverlener schriftelijk in gebreke stellen.

Artikel 12 – Wijziging van de overeenkomst

1.   Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een
behoorlijke uitvoering van de opdracht noodzakelijk is om de te verrichten
werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, passen partijen tijdig en in
onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aan.

2.   Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of
aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden
beïnvloed. Dienstverlener stelt opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk op de
hoogte.

3.   Indien de wijziging van of aanvulling op de
overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties heeft, licht dienstverlener
opdrachtgever hierover zo spoedig mogelijk schriftelijk in.

4.  Indien partijen een vast honorarium zijn overeengekomen, geeft
dienstverlener daarbij aan in hoeverre de wijziging of aanvulling van de
overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.

 Artikel 13 – Overmacht

1.   In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 Burgerlijk Wetboek geldt dat
een tekortkoming van dienstverlener in de nakoming van enige verplichting
jegens opdrachtgever niet aan dienstverlener kan worden toegerekend in geval
van een van de wil van dienstverlener onafhankelijke omstandigheid, waardoor de
nakoming van zijn verplichtingen jegens opdrachtgever geheel of gedeeltelijk
wordt verhinderd of waardoor de nakoming van zijn verplichtingen in redelijk­heid
niet van dienstverlener kan worden verlangd. Tot die omstandigheden worden mede
gerekend wanprestaties van toeleveranciers of andere derden, stroom­storingen,
computervirussen, stakingen, slechte weersomstandigheden en
werkonderbrekingen.

2.   Indien zich een situatie als hiervoor bedoeld voordoet als gevolg waarvan
dienstverlener niet aan zijn verplichtingen jegens opdrachtgever kan voldoen,
dan worden die verplichtingen opgeschort zolang dienstverlener niet aan zijn
verplichtingen kan voldoen. Indien de in de vorige zin bedoelde situatie 30
kalenderdagen heeft geduurd, hebben partijen het recht de overeenkomst
schriftelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden.

3.  Dienstverlener is in het geval als bedoeld
in het tweede lid van dit artikel niet gehouden tot vergoeding van enige
schade, ook niet als dienstverlener als gevolg van de overmachtstoestand enig
voordeel geniet.

 Artikel 14 – Verrekening

 Opdrachtgever doet afstand van zijn recht om een schuld aan dienstverlener te verrekenen met een vordering op dienstverlener.  

Artikel 15 – Opschorting

 Opdrachtgever doet afstand van het recht om de nakoming van enige uit deze overeenkomst voortvloeiende verbintenis op te schorten.

 Artikel 16 – Overdracht van rechten

 Rechten van een partij uit deze overeenkomst kunnen niet worden overgedragen zonder de
voorafgaande schriftelijke instemming van de andere partij. Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking zoals bedoeld in artikel 3:83,tweede lid, Burgerlijk Wetboek.

 Artikel 17 – Verval van de vordering

Elk recht op vergoeding van schade veroorzaakt door dienstverlener vervalt in elk geval 12 maanden na de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit. Hiermee wordt niet uitgesloten het bepaalde in artikel 6:89 Burgerlijk Wetboek.

 Artikel 18 – Verzekering

1.  Opdrachtgever verplicht zich geleverde zaken die noodzakelijk zijn voor de
uitvoering van de onderliggende overeenkomst, alsook zaken van dienstverlener
die bij opdrachtgever aanwezig zijn en zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn
geleverd, adequaat te verzekeren en verzekerd te houden tegen onder andere
brand, ontploffings- en waterschade evenals diefstal.

2.  Opdrachtgever geeft op eerste verzoek de
polis van deze verzekeringen ter inzage.

Artikel 19 – Aansprakelijkheid schade

1.   Dienstverlener is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit deze
overeenkomst, tenzij dienstverlener de schade opzettelijk of met grove schuld
heeft veroorzaakt. 

2.   In het geval dat dienstverlener een schadevergoeding verschuldigd is aan
opdrachtgever bedraagt de schade niet meer dan het honorarium. 

3.   Iedere aansprakelijkheid voor schade, voortvloeiende uit of verband
houdende met de uitvoering van een overeenkomst, is steeds beperkt tot het
bedrag dat in het desbetreffende geval door de gesloten (beroeps)aansprake­lijk­heidsverzekering(en)
wordt uitbetaald. Dit bedrag wordt vermeerderd met het bedrag van het eigen
risico volgens de desbetreffende polis.

4.   De aansprakelijkheidsbeperking geldt ook als dienstverlener aansprakelijk
wordt gesteld voor schade die direct of indirect voortvloeit uit het niet
deugdelijk functioneren van de door dienstverlener bij de uitvoering van de
opdracht gebruikte apparatuur, software, gegevensbestanden, registers of andere
zaken.

5.  Niet uitgesloten is de aansprakelijkheid
van dienstverlener voor schade die het gevolg is van opzet of bewuste
roekeloosheid van dienstverlener, zijn leidinggevende of ondergeschikten.

 Artikel 20 – Aansprakelijkheid opdrachtgever

1.   Ingeval een opdracht wordt verstrekt door meer dan één persoon, is ieder
van hen hoofdelijk aansprakelijk voor de bedragen die uit hoofde van die
opdracht aan dienstverlener verschuldigd zijn. 

2.  Wordt een opdracht middellijk of
onmiddellijk verstrekt door een natuurlijke persoon namens een rechtspersoon,
dan kan deze natuurlijke persoon tevens in privé opdrachtgever zijn. Daarvoor
is vereist dat deze natuurlijke persoon beschouwd kan worden als de
(mede)beleidsbepaler van de rechtspersoon. Bij wanbetaling door de
rechtspersoon is de natuurlijke persoon dus persoonlijk aansprakelijk voor de
betaling van de declaratie, onverschillig of deze, al dan niet op verzoek van
opdrachtgever, ten name van een rechtspersoon dan wel ten name van
opdrachtgever als natuurlijk persoon of hen beiden is gesteld. 

Artikel 21 – Vrijwaring

De opdrachtgever vrijwaart dienstverlener tegen alle aanspraken van derden, die verband houden met de door dienstverlener geleverde goederen en/of diensten. 

Artikel 22 – Klachtplicht 

1.   Opdrachtgever is verplicht klachten over de verrichte werkzaamheden direct
schriftelijk te melden aan dienstverlener. De klacht bevat een zo gedetailleerd
mogelijke omschrijving van de tekortkoming, zodat dienstverlener in staat is
hierop adequaat te reageren.

2.  Een klacht kan er in ieder geval niet toe leiden, dat dienstverlener
gehouden kan worden om andere werkzaamheden te verrichten dan zijn
overeengekomen. 

Artikel 23 – Eigendomsvoorbehoud, opschortingsrecht en retentierecht

1.   De bij opdrachtgever aanwezige zaken en geleverde zaken en onderdelen
blijven eigendom van dienstverlener totdat opdrachtgever de gehele afgesproken
prijs heeft betaald. Tot die tijd kan dienstverlener zich beroepen op zijn
eigendomsvoorbehoud en de zaken terugnemen.

2.   Indien de overeengekomen vooruit te betalen bedragen niet of niet op tijd
worden voldaan, heeft dienstverlener het recht om de werkzaamheden op te
schorten totdat het overeengekomen deel alsnog is voldaan. Er is dan sprake van
schuldeisersverzuim. Een verlate levering kan in dat geval niet aan
dienstverlener worden tegengeworpen.

3.   Dienstverlener is niet bevoegd de onder zijn eigendomsvoorbehoud vallende
zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.

4.   Indien zaken nog niet zijn geleverd, maar de overeengekomen
voortuitbetaling of prijs niet conform afspraak is voldaan, heeft
dienstverlener het recht van retentie. De zaak wordt dan niet geleverd totdat
opdrachtgever volledig en conform afspraak heeft betaald.

5.  In geval van liquidatie, insolventie of
surseance van betaling van opdrachtgever zijn de verplichtingen van
opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. 

Artikel 24 – Intellectueel eigendom

1.   Tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen, behoudt
dienstverlener alle intellectuele absolute rechten (waaronder auteursrecht,
octrooirecht, merkenrecht, tekeningen- en modellen­recht, etc.) op alle
ontwerpen, tekeningen, geschriften, dragers met gegevens of andere informatie,
offertes, afbeeldingen, schetsen, modellen, maquettes, etc.

2.   De genoemde intellectuele absolute rechten mogen niet zonder schriftelijke
toestemming van dienstverlener worden gekopieerd, aan derden getoond en/of ter
beschikking gesteld of op andere wijze worden gebruikt.

3.  Opdrachtgever verplicht zich tot
geheimhouding van de door dienstverlener aan hem ter beschikking gestelde
vertrouwelijke informatie. Onder vertrouwelijke informatie wordt in ieder geval
verstaan datgene waarop dit artikel betrekking heeft, alsmede de
bedrijfsgegevens. Opdrachtgever verplicht zich zijn personeel en/of derden die
betrokken zijn bij de uitvoering van deze overeenkomst, een schriftelijke
geheimhoudingsplicht op te leggen van de strekking van deze bepaling.

Artikel 25 – Geheimhouding

1.   Ieder der partijen houdt de informatie die hij (in welke vorm dan ook) van
de andere partij ontvangt en alle andere informatie betreffende de andere
partij waarvan hij weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat deze geheim of
vertrouwelijk is, dan wel informatie waarvan hij kan verwachten dat de
verspreiding daarvan de andere partij schade kan berokkenen, geheim en neemt
alle nodige maatregelen om te waarborgen dat zijn personeel de genoemde
informatie ook geheimhoudt.

2.  De in het eerste lid van dit artikel
genoemde geheimhoudingsplicht geldt niet voor informatie:

a.   die op het moment dat de ontvanger deze informatie ontving al openbaar was
of nadien openbaar is geworden zonder een schending door de ontvangende partij
van een op hem rustende geheimhoudingsplicht;

b.   waarvan de ontvangende partij kan bewijzen dat deze informatie al in zijn
bezit was op het moment van verstrekken door de andere partij;

c.   die de ontvangende partij van een derde heeft ontvangen waarbij deze derde
gerechtigd was deze informatie aan de ontvangende partij te verstrekken

d.  die door de ontvangende partij openbaar
wordt gemaakt op grond van een wettelijke plicht.

3.  De in dit artikel omschreven
geheimhoudingsplicht geldt voor de duur van deze overeenkomst en voor een periode
van drie jaar na het eindigen daarvan.

Artikel 26 – Boete op overtreding geheimhoudingsplicht 

1.   Overtreedt opdrachtgever het artikel van deze algemene voorwaarden over
geheimhouding, dan verbeurt opdrachtgever ten behoeve van dienstverlener een
onmiddellijk opeisbare boete van € 5.000 voor
elke overtreding en daarnaast een bedrag van € 500 voor elke dag dat die overtreding
voortduurt. Dit is ongeacht of de overtreding aan opdrachtgever kan worden
toegerekend. Bovendien is er voor het verbeuren van deze boete geen
voorafgaande ingebrekestelling of gerechtelijke procedure benodigd. Ook hoeft
er geen sprake te zijn van enige vorm van schade. 

2.   Het verbeuren van de in het eerste lid van
dit artikel bedoelde boete doet geen afbreuk aan de overige rechten van
dienstverlener waaronder zijn recht om naast de boete schadevergoeding te
vorderen.

Artikel 27 – Toepasselijk recht en bevoegde rechter

1.  Op iedere overeenkomst tussen partijen is uitsluitend het Nederlands recht
van toepassing. 

 

2.  De Nederlandse rechter in het arrondissement waar The O Factor is
gevestigd, is exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen
tussen partijen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.